Yug Baraskar

Age: 3    Height: 2'7"    Hair: Black     Eyes: Black