Trisha Sharma

Age: 7    Height: 4'2"    Hair: Black     Eyes: Black