Shanaya Tak

Age: 5    Height: 3'6"    Hair: Black    Eyes: Black