Sanvi Sagvekar

Age: 6    Height: 3'5"    Hair: Black     Eyes: Black