Prisha Shah

Age: 16    Height: 5'4"    Hair: Black     Eyes: Black