Naisha Mishra

Age: 6    Height: 4'    Hair: Black     Eyes: Black