Mishvi

Age: 1.7    Height: 2'3"    Hair: Black    Eyes: Black