Lavishka Lokhande

Age: 5    Height: 3'2"    Hair: Black    Eyes: Black