Karthik Shirshikar

Age: 11    Height: 4'8"    Hair: Black     Eyes: Light Brown