Karamat Ali

Age: 25    Height: 6'5"    Hair: Black     Eyes: Black