Akshay Joshi

Age: 24    Height: 6'3"    Waist: 30"    Hair: Black    Eyes: Black