Advik Satav

Age: 8    Height: 4'3"    Hair: Black     Eyes: Black