Abhishek Rai

Age: 20    Height: 5'8"    Waist: 29"    Hair: Black    Eyes: Black