Abhishek Kumar

Age: 22    Height: 5'4"    Waist: 34"    Hair: Black    Eyes: Black